Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Hà Nam phát triển du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới
Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1070/KH-UBND về việc phát triển du lịch tỉnh Hà Nam thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị; kịp thời tổng hợp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Công an tỉnh: Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an các cấp trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn đưa vào Trung  tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; phối hợp tổ chức đưa người đã có quyết định vào Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; truy tìm đối tượng bỏ trốn theo quy định; đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh khi có yêu cầu; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; tổ chức, tập huấn về công tác bảo vệ, hỗ trợ sử dụng công cụ hỗ trợ cho người làm công tác cai nghiện ma túy, áp dụng các biện pháp ngăn chặn người nghiện ma túy có hành vi vi phạm quy chế, nội quy của Trung tâm Điều trị Nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương rà soát, thống kê người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn, đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch cai nghiện và quản lý phù hợp.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn quy trình chuyên môn, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; chỉ đạo cán bộ y tế tuyến xã, phường, thị trấn trong việc phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào Trung  tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh theo quy định; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế của các đơn vị liên quan trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra chất lượng học tập, tổ chức thi và cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình học cho người cai nghiện; thực hiện các các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người sau cai nghiện ma túy.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tiễn, tham mưu xây dựng văn bản đề nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn có liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị, xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh đối với các trường hợp đủ điều kiện, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ban, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương; tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ các cấp và Nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ đề nghị và thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; thực hiện việc công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý người nghiện theo quy định; thực hiện việc quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; hỗ trợ, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện; phân công cán bộ quản lý, theo dõi, hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; thực hiện cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo chế độ, chính sách cho người được phân công, giúp đỡ quản lý người nghiện tại gia đình, cộng đồng theo quy định; bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nam, từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Hà Nam; xây dựng, triển khai kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh du lịch và các ngành, dịch vụ liên quan trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh du lịch./.

Tin mới