Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về quy hoạch phát triển và công tác quản lý, đầu tư nâng cấp các hạng mục chùa Đọi Sơn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị quan tâm quy hoạch phát triển khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia (Di tích đặc biệt quốc gia chùa Long Đọi Sơn). Tăng cường công tác quản lý, đầu tư nâng cấp các hạng mục, hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, chưa được tu sửa…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 2912/BVHTTDL-VP ngày 13/8/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, như sau:

1. Về quy hoạch phát triển khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia (Di tích đặc biệt quốc gia chùa Long Đọi Sơn - còn gọi là chùa Đọi Sơn)

Chùa Đọi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia  đặc biệt tại Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 25/12/2017. Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có di tích và Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch di tích ". Do đó, UBND tỉnh Hà Nam là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chùa Đọi Sơn. Sau khi nhận được nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch di tích  trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

2. Về đề nghị tăng cường công tác quản lý, đầu tư nâng cấp các hạng mục chùa Đọi Sơn

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, từ những năm 2000, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quan tâm đầu tư tu bổ, bảo tồn nhiều hạng mục công trình di tích quan trọng của di tích quốc gia chùa Đọi Sơn như: Hạng mục Tam quan, Tam bảo, nhà Tổ, nhà bia, hố trưng bày khảo cổ, hạ tầng di tích… Vì vậy, để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhà chùa trông nom, bảo vệ, phát huy giá trị di tích sau đầu tư, không để di tích xuống cấp. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở các chương trình, đề án, dự án liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nếu được tiếp tục triển khai và đề xuất của UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đọi Sơn phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Hà Nam chủ động đưa kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đọi Sơn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương và bố trí từ ngân sách địa phương cùng với việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử tri./.

Nội dung văn bản:   cv2912-1629164327002.pdf

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Tin mới