Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Nam
Sở VHTTDL ban hành Công văn 422/SVHTTDL-QLDL ngày 29/7/2021 về triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1772/UBND-KT ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch quy định tại Mục 2 Chương VIII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Hiệp hội Du lịch, Ban quản lý các khu du lịch, điểm du lịch, các công ty lữ hành, các hướng dẫn viên du lịch được biết, gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định

Tin mới