Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/08/2017 10:34 - Người đăng bài viết: Phan Luong
KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 1292 /KH-SVHTTDL
 
 
             Lạng Sơn, ngày   31  tháng 7 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
Căn cứ Công văn số: 2107/VP-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1041/TTr-SVHTTDL;
Hưởng ứng Chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng  9;  Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh.
2. Yêu cầu:
Tổ chức chương trình phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 1. Thời gian: dự kiến ngày 26 tháng 8 năm 2017
2. Địa điểm: Khu Du lịch Mẫu Sơn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tuyên truyền
- Thời gian: Từ ngày 01/8/2017
- Nội dung:
+ Tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn c¸c tÇng líp nh©n d©n trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n, c¸c ®ång bµo d©n téc trªn ®Þa bµn Khu Du lÞch MÉu S¬n vÒ ý nghÜa các hoạt động cña viÖc tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
          + Tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­ương tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ư: B¸o Lạng Sơn, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, §µi TruyÒn h×nh Lạng Sơn, webstie du lịch Lạng Sơn và website liên kết với các tỉnh bạn;

+ Tuyên truyền về Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn.
2. Tổ chức Chương trình khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thành phần: Đ/c Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch; Một số Phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
          (Có kế hoạch khảo sát riêng).
3. Chương trình khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Sân khấu trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn.
- Nội dung chương trình:
- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thời lượng 30 phút với chủ đề “Mẫu Sơn mời gọi” (Có kịch bản chương trình riêng do Đoàn Nghệ thuật thực hiện).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Sau phát biểu: Tiếp tục biểu diễn chương trình nghệ thuật và hoạt động múa sư tử chào mừng và đưa đại biểu đến các hoạt động: Phiên chợ vùng cao; hát Sli; Chọi gà; Lảy cỏ…
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch; Đoàn Nghệ thuật
- Phối hợp: Trung tâm Văn hóa tỉnh
4. Tổ chức đua xe đạp và thi chạy việt dã
2.1. Đua xe đạp
- Thời gian: 7h00’, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Ngã 3 Bản Tẳng; điểm đích: Km14 trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn..
2.2. Tổ chức cuộc thi chạy việt dã vào Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ.
- Thời gian: 7h30, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Từ Ngã ba Khuổi Cấp; đích Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ  (3km).
2.3. Kết thúc hai nội dung trên Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải đua  trong địa điểm tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
- Phối hợp: Câu lạc bộ Xe đạp Lạng Sơn, Đội cảnh sát giao thông huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình bảo vệ, dẫn đoàn.
5. Tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Thời gian: ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Các hoạt động diễn trong Phiên chợ: Tổ chức thi chọi gà 6 cựa Mẫu Sơn; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng; Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn và trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn; Lắp đặt sân khấu phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Phiên chợ vùng cao và tổ chức trao giải đua xe đạp và chạy việt dã.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
6. Tổ chức trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Tại các điểm hoạt động diễn ra Liên hoan
- Đơn vị thực hiên: Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Phối hợp: Câu lạc bộ nhiếp ảnh tỉnh Lạng Sơn
7. Tổ chức Hội trại Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
- Thời gian: Dựng trại hoàn thành trước 8h00 ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Số lượng: 10 trại.
- Thành phần tham gia: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện Đoàn Cao Lộc, Lộc Bình
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Đại biểu trong tỉnh:
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
- Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể
- Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện: Lộc Bình, Cao Lộc
- Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố
- Đảng ủy, UBND các xã: Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc); Mẫu Sơn, Yên Khoái, Bằng Khánh (huyện Lộc Bình)
- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Truyền hình Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh
- Các đơn vị trực thuộc Sở
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh
2. Đại biểu Tổng cục Du lịch và các tỉnh:
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các vụ: Vụ Lữ hành, vụ Thị trường, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch…các kênh truyền hình Trung ương
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc.
 - 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành ngoài tỉnh
 V. KINH PHÍ:
- Từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch được phê duyệt tại Quyết định số:       114/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch năm 2017 giao Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thực hiện các nội dung: Tuyên truyền...Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Kinh phí tổ chức sự kiện của Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn thực hiện các nội dung: Công tác chuẩn bị, tổ chức khai mạc và các hoạt động khác ngoài nhiệm vụ đã giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện…
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thực hiện nội dung Khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Nguồn kinh phí xã hội hóa khác.
 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản lý Du lịch:
- Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, đề xuất thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết; Kịch bản chi tiết và Chương trình Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Xây dựng dự toán kinh phí và  xây dựng Kế hoạch khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Dự kiến thành phần khách mời
- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo
2. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch đón tiếp khách mời trong và ngoài tỉnh
- Phối hợp bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Huy động cán bộ, công chức Văn phòng Sở phục vụ Liên hoan
- Huy động và bố trí xe phục vụ Liên hoan
3. Phòng Quản lý Văn hóa:
- Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Liên hoan
- Phối hợp  Trung tâm Văn hóa xây dựng chương trình trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
4. Phòng Quản lý Thể thao:
Phối hợp khảo sát địa điểm, xây dựng Kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí thi chạy bộ và đua xe đạp
 5. Phòng Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn lập dự toán kinh phí; Thanh quyết toán sau Liên hoan
6. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:
 - In giấy mời.
 - Xây dựng kịch bản chương trình thi Chọi gà 6 cựa; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng ; Trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Đăng tải thông tin trên hệ thống thông tin của Sở, của Tỉnh và Trung ương
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
- Tổ chức, hướng dẫn tham quan các tour, tuyến du lịch tại Mẫu Sơn
- Xây dựng maket khai mạc, maket các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan.
- Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn trong khuôn khổ Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Thực hiên treo băng-zôn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các điểm thuộc Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.
7. Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn:
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch xây dựng dự toán kinh phí chung cho Liên hoan.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cao Lộc, Lộc Bình, UBND các xã Mẫu Sơn, Công Sơn lựa chọn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Cao Lộc, Lộc Bình tổ chức bố trí nơi đỗ xe, y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
- Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại Mẫu Sơn treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng, thực hiện bình ổn giá, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khách, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động chung.
- Thực hiện triển khai các nội dung liên quan đến kinh phí cho các hoạt động: Công tác chuẩn bị, phục vụ khai mạc, hỗ trợ các hoạt động, giải thưởng các hoạt động, công tác hậu cần.
8. Đoàn Nghệ thuật
- Xây dựng kịch bản tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Khai mạc.
- Chuẩn bị trang âm, ánh sáng…
9. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Tuyên truyền ý nghĩa Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017.
- Xây dựng kịch bản tổ chức Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù Gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức trưng bày ảnh đẹp Mẫu Sơn.
- Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các Hội thi diễn ra trong Chương trình Liên hoan.
- Phối hợp với Đoàn Nghệ thuật chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, các điều kiện cần thiết phục vụ Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
10 . Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi chạy việt dã và đua xe đạp.
 - Chủ động liên hệ, trao đổi nội dung với Câu lạc bộ xe đạp Xanh Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức đua xe đạp.
11. Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên hè Mẫu Sơn năm 2017.
- Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường.
12. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khác
  Phối hợp tổ chức các nội dung chương trình, cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chương trình.
13. Mời  UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc:
- Cử thành viên tham gia Ban tổ chức
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
 - UBND huyện Lộc Bình cử cán bộ y tế túc trực đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và đại biểu tham dự Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao tuyên truyền về Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, Đoàn Thanh niên, bà con nhân dân mặc trang phục dân tộc tham gia các hoạt động của Liên hoan và trưng bày các sản vật đặc trưng của Mẫu Sơn để giới thiệu và bán cho khách du lịch.
- Chỉ đạo Chi nhánh điện huyện Lộc Bình đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Liên hoan.
- Chỉ đạo các thôn bản đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyên truyền tham gia các hoạt động của Liên hoan
14. Mời Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Trưng bày, quảng bá các chương trình du lịch, các sản phẩm đặc trưng của công ty
- Tuyên truyền, thông báo đến các đối tác, khách du lịch về Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
15. Mời Hiệp hội Rượu vùng cao Mẫu Sơn
Trưng bày các sản phẩm rượu vùng núi Mẫu Sơn
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn  năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị tham mưu các giải pháp, phương án giải quyết./.

Nơinhận:                                                                   
- UBND tỉnh; (b/c);
- Đ/c Hồ Tiến Thiệu - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, KBNN;
- Công an tỉnh, Công ty Điện lực (p/h);
  UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình; (p/h)
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- PVHTT huyện Cao Lộc, Lộc Bình;
- Lưu: VT, QLDL.                                                                   

 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Nguyễn Phúc Hà
 


Nguồn tin: TTXTDL Lạng Sơn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1271
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 338
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 488
13/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 356
20/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 304
12/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 26
 • Hôm nay: 247
 • Tháng hiện tại: 10631
 • Tổng lượt truy cập: 321434

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ...

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18...

  Đọc tiếp

  Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”

  Chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 18 (23/11/2017), sáng ngày 21/11/2017, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày Chuyên đề “Nghi lễ chầu văn của người Việt ở Hà Nam”.

  Chi tiết
 • Hến Phúc Châu

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với...

  Đọc tiếp

  Hến Phúc Châu

  Nằm kề dòng Châu Giang xanh ngắt, hiền hòa với chất đất phù sa cổ pha cát non ngọt mát, giàu dưỡng chất, miền đồng bãi Phúc Châu (xã Hợp Lý, Lý Nhân) được thiên nhiên ban tặng nhiều thứ sản vật thơm thảo có tiếng. Một trong những thứ sản vật ấy phải kể đến con hến mà từ bao đời nay cứ tự nó sinh sôi, nảy nở như một thứ của "trời cho" nơi bến sông, ngoài bãi ở vùng đất trù mật bình yên này.

  Chi tiết
 • Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách Khách sạn tốt nhất thế giới

  Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách...

  Lần đầu tiên một khách sạn của Việt Nam giành vị...

  Đọc tiếp

  Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách Khách sạn tốt nhất thế giới

  Lần đầu tiên một khách sạn của Việt Nam giành vị trí cao của Condé Nast Traveler Awards, một trong hai giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành du lịch.

  Chi tiết
 • Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch theo vùng

  Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du...

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà...

  Đọc tiếp

  Xác định các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch theo vùng

  Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sản phẩm và tuyến, điểm du lịch được chia làm 4 vùng. Vùng phía Tây tỉnh được quy hoạch là vùng du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng. Vùng này bao gồm huyện Kim Bảng, một phần phía Tây thành phố Phủ Lý và phần phía Tây sông Đáy thuộc địa phận huyện Thanh Liêm.

  Chi tiết
 • Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phải đặt trong mối liên hệ, liên kết vùng thủ đô và vùng ĐBSH

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam...

  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình...

  Đọc tiếp

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Hà Nam phải đặt trong mối liên hệ, liên kết vùng thủ đô và vùng ĐBSH

  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị BTV Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức sáng 10/11.Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  Chi tiết
 • Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch...

  Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL...

  Đọc tiếp

  Ban hành kế hoạch hành động đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Bộ VH-TT&DL vừa ra Quyết định số 4215/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6-10-2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TƯ ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  Chi tiết
 • Quy định mới về hướng dẫn viên trong Luật Du lịch 2017

  Quy định mới về hướng dẫn viên trong...

  Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN...

  Đọc tiếp

  Quy định mới về hướng dẫn viên trong Luật Du lịch 2017

  Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Luật Du lịch gồm 9 Chương 78 Điều, trong đó hướng dẫn viên du lịch là một nội dung quan trọng.

  Chi tiết
 • Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung Đông

  Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung...

  Sau 10 năm mong ngóng, cuối cùng người yêu nghệ...

  Đọc tiếp

  Cơ hội ngắm 'kỳ quan ánh sáng' ở Trung Đông

  Sau 10 năm mong ngóng, cuối cùng người yêu nghệ thuật trên toàn cầu cũng đã có thể tới chiêm ngưỡng công trình được hứa hẹn là "kỳ quan ánh sáng" ở Trung Đông, khi Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được khánh thành ngày 8/11 ở thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

  Chi tiết
 • Manchester được vinh danh là thành phố Văn học của UNESCO

  Manchester được vinh danh là thành phố...

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp...

  Đọc tiếp

  Manchester được vinh danh là thành phố Văn học của UNESCO

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 1/11 đã vinh danh Manchester - thành phố vốn được xem là thủ phủ của vùng Tây Bắc nước Anh - là Thành phố Văn học, nhằm ghi nhận những nỗ lực bảo tồn, phổ biến và quảng bá di sản văn học phong phú của thành phố này.

  Chi tiết
 • Những cổ vật tiêu biểu đất Hà Nam

  Những cổ vật tiêu biểu đất Hà Nam

  Hà Nam là vùng đất cổ, nơi các dòng sông giao thoa...

  Đọc tiếp

  Những cổ vật tiêu biểu đất Hà Nam

  Hà Nam là vùng đất cổ, nơi các dòng sông giao thoa lại nằm giữa 2 kinh đô cổ là Hoa Lư và Thăng Long, nơi xưa vùng núi Thanh Liêm, Kim Bảng người Việt cổ cư trú. Với đặc điểm đó, Hà Nam có số lượng cổ vật khá nhiều, tuy nhiên chúng bị vùi lấp trong những tầng đất đá hoặc lưu giữ trong những chốn tâm linh, tín ngưỡng.

  Chi tiết
 • Nhiều chương trình đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia 2018

  Nhiều chương trình đặc biệt trong Năm Du...

  Chiều 6/11, Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ...

  Đọc tiếp

  Nhiều chương trình đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia 2018

  Chiều 6/11, Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2018-Hạ Long-Quảng Ninh.

  Chi tiết
 • Hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát văn, hát chầu văn năm 2017

  Hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát...

  Sáng ngày 06/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát văn, hát chầu văn năm 2017

  Sáng ngày 06/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn nghệ thuật đàn, hát văn, hát chầu văn năm 2017.

  Chi tiết
 • Khởi tranh lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

  Khởi tranh lượt về Giải Bóng đá nữ vô...

  Chiều 6/11, trên Sân vận động Hà Nam, lượt về Giải...

  Đọc tiếp

  Khởi tranh lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc

  Chiều 6/11, trên Sân vận động Hà Nam, lượt về Giải Bóng đá nữ vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc đã chính thức khởi tranh.

  Chi tiết
 • Candela: Thị trấn trả tiền cho người đến sống

  Candela: Thị trấn trả tiền cho người đến...

  Thị trưởng của thị trấn Candela, Ý đã đề ra một...

  Đọc tiếp

  Candela: Thị trấn trả tiền cho người đến sống

  Thị trưởng của thị trấn Candela, Ý đã đề ra một giải pháp thiết thực để tăng lượng dân số suy giảm: trả tiền cho người đến đây sinh sống. Thị trưởng Nicola Gatta muốn thị trấn nhỏ theo phong cách trung cổ ở Puglia này tỏa sáng như trong thập niên 90 - khi hơn 8000 người dân sinh sống ở đây. Ngày nay, con số này giảm xuống chỉ còn 2700 người. Vì vậy, để phục hồi sự thịnh vượng, thị trưởng Gatta đề nghị trả tới 2000 euro (52,7 triệu đồng) để khuyến khích mọi người định cư.

  Chi tiết
 • Trưng bày triển lãm tại Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng Hà Nam 2017

  Trưng bày triển lãm tại Hội chợ Công...

  Tối ngày 30/10/2017, tại sân vận động thành phố...

  Đọc tiếp

  Trưng bày triển lãm tại Hội chợ Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng Hà Nam 2017

  Tối ngày 30/10/2017, tại sân vận động thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Đồng bằng sông Hồng - Hà Nam 2017.

  Chi tiết