Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 03/08/2017 23:34 - Người đăng bài viết: Phan Luong
KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 1292 /KH-SVHTTDL
 
 
             Lạng Sơn, ngày   31  tháng 7 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
Căn cứ Công văn số: 2107/VP-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1041/TTr-SVHTTDL;
Hưởng ứng Chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng  9;  Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh.
2. Yêu cầu:
Tổ chức chương trình phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 1. Thời gian: dự kiến ngày 26 tháng 8 năm 2017
2. Địa điểm: Khu Du lịch Mẫu Sơn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tuyên truyền
- Thời gian: Từ ngày 01/8/2017
- Nội dung:
+ Tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn c¸c tÇng líp nh©n d©n trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n, c¸c ®ång bµo d©n téc trªn ®Þa bµn Khu Du lÞch MÉu S¬n vÒ ý nghÜa các hoạt động cña viÖc tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
          + Tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­ương tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ư: B¸o Lạng Sơn, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, §µi TruyÒn h×nh Lạng Sơn, webstie du lịch Lạng Sơn và website liên kết với các tỉnh bạn;

+ Tuyên truyền về Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn.
2. Tổ chức Chương trình khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thành phần: Đ/c Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch; Một số Phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
          (Có kế hoạch khảo sát riêng).
3. Chương trình khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Sân khấu trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn.
- Nội dung chương trình:
- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thời lượng 30 phút với chủ đề “Mẫu Sơn mời gọi” (Có kịch bản chương trình riêng do Đoàn Nghệ thuật thực hiện).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Sau phát biểu: Tiếp tục biểu diễn chương trình nghệ thuật và hoạt động múa sư tử chào mừng và đưa đại biểu đến các hoạt động: Phiên chợ vùng cao; hát Sli; Chọi gà; Lảy cỏ…
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch; Đoàn Nghệ thuật
- Phối hợp: Trung tâm Văn hóa tỉnh
4. Tổ chức đua xe đạp và thi chạy việt dã
2.1. Đua xe đạp
- Thời gian: 7h00’, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Ngã 3 Bản Tẳng; điểm đích: Km14 trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn..
2.2. Tổ chức cuộc thi chạy việt dã vào Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ.
- Thời gian: 7h30, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Từ Ngã ba Khuổi Cấp; đích Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ  (3km).
2.3. Kết thúc hai nội dung trên Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải đua  trong địa điểm tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
- Phối hợp: Câu lạc bộ Xe đạp Lạng Sơn, Đội cảnh sát giao thông huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình bảo vệ, dẫn đoàn.
5. Tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Thời gian: ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Các hoạt động diễn trong Phiên chợ: Tổ chức thi chọi gà 6 cựa Mẫu Sơn; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng; Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn và trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn; Lắp đặt sân khấu phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Phiên chợ vùng cao và tổ chức trao giải đua xe đạp và chạy việt dã.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
6. Tổ chức trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Tại các điểm hoạt động diễn ra Liên hoan
- Đơn vị thực hiên: Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Phối hợp: Câu lạc bộ nhiếp ảnh tỉnh Lạng Sơn
7. Tổ chức Hội trại Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
- Thời gian: Dựng trại hoàn thành trước 8h00 ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Số lượng: 10 trại.
- Thành phần tham gia: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện Đoàn Cao Lộc, Lộc Bình
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Đại biểu trong tỉnh:
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
- Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể
- Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện: Lộc Bình, Cao Lộc
- Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố
- Đảng ủy, UBND các xã: Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc); Mẫu Sơn, Yên Khoái, Bằng Khánh (huyện Lộc Bình)
- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Truyền hình Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh
- Các đơn vị trực thuộc Sở
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh
2. Đại biểu Tổng cục Du lịch và các tỉnh:
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các vụ: Vụ Lữ hành, vụ Thị trường, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch…các kênh truyền hình Trung ương
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc.
 - 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành ngoài tỉnh
 V. KINH PHÍ:
- Từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch được phê duyệt tại Quyết định số:       114/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch năm 2017 giao Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thực hiện các nội dung: Tuyên truyền...Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Kinh phí tổ chức sự kiện của Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn thực hiện các nội dung: Công tác chuẩn bị, tổ chức khai mạc và các hoạt động khác ngoài nhiệm vụ đã giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện…
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thực hiện nội dung Khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Nguồn kinh phí xã hội hóa khác.
 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản lý Du lịch:
- Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, đề xuất thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết; Kịch bản chi tiết và Chương trình Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Xây dựng dự toán kinh phí và  xây dựng Kế hoạch khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Dự kiến thành phần khách mời
- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo
2. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch đón tiếp khách mời trong và ngoài tỉnh
- Phối hợp bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Huy động cán bộ, công chức Văn phòng Sở phục vụ Liên hoan
- Huy động và bố trí xe phục vụ Liên hoan
3. Phòng Quản lý Văn hóa:
- Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Liên hoan
- Phối hợp  Trung tâm Văn hóa xây dựng chương trình trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
4. Phòng Quản lý Thể thao:
Phối hợp khảo sát địa điểm, xây dựng Kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí thi chạy bộ và đua xe đạp
 5. Phòng Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn lập dự toán kinh phí; Thanh quyết toán sau Liên hoan
6. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:
 - In giấy mời.
 - Xây dựng kịch bản chương trình thi Chọi gà 6 cựa; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng ; Trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Đăng tải thông tin trên hệ thống thông tin của Sở, của Tỉnh và Trung ương
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
- Tổ chức, hướng dẫn tham quan các tour, tuyến du lịch tại Mẫu Sơn
- Xây dựng maket khai mạc, maket các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan.
- Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn trong khuôn khổ Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Thực hiên treo băng-zôn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các điểm thuộc Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.
7. Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn:
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch xây dựng dự toán kinh phí chung cho Liên hoan.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cao Lộc, Lộc Bình, UBND các xã Mẫu Sơn, Công Sơn lựa chọn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Cao Lộc, Lộc Bình tổ chức bố trí nơi đỗ xe, y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
- Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại Mẫu Sơn treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng, thực hiện bình ổn giá, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khách, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động chung.
- Thực hiện triển khai các nội dung liên quan đến kinh phí cho các hoạt động: Công tác chuẩn bị, phục vụ khai mạc, hỗ trợ các hoạt động, giải thưởng các hoạt động, công tác hậu cần.
8. Đoàn Nghệ thuật
- Xây dựng kịch bản tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Khai mạc.
- Chuẩn bị trang âm, ánh sáng…
9. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Tuyên truyền ý nghĩa Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017.
- Xây dựng kịch bản tổ chức Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù Gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức trưng bày ảnh đẹp Mẫu Sơn.
- Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các Hội thi diễn ra trong Chương trình Liên hoan.
- Phối hợp với Đoàn Nghệ thuật chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, các điều kiện cần thiết phục vụ Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
10 . Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi chạy việt dã và đua xe đạp.
 - Chủ động liên hệ, trao đổi nội dung với Câu lạc bộ xe đạp Xanh Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức đua xe đạp.
11. Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên hè Mẫu Sơn năm 2017.
- Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường.
12. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khác
  Phối hợp tổ chức các nội dung chương trình, cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chương trình.
13. Mời  UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc:
- Cử thành viên tham gia Ban tổ chức
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
 - UBND huyện Lộc Bình cử cán bộ y tế túc trực đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và đại biểu tham dự Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao tuyên truyền về Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, Đoàn Thanh niên, bà con nhân dân mặc trang phục dân tộc tham gia các hoạt động của Liên hoan và trưng bày các sản vật đặc trưng của Mẫu Sơn để giới thiệu và bán cho khách du lịch.
- Chỉ đạo Chi nhánh điện huyện Lộc Bình đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Liên hoan.
- Chỉ đạo các thôn bản đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyên truyền tham gia các hoạt động của Liên hoan
14. Mời Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Trưng bày, quảng bá các chương trình du lịch, các sản phẩm đặc trưng của công ty
- Tuyên truyền, thông báo đến các đối tác, khách du lịch về Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
15. Mời Hiệp hội Rượu vùng cao Mẫu Sơn
Trưng bày các sản phẩm rượu vùng núi Mẫu Sơn
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn  năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị tham mưu các giải pháp, phương án giải quyết./.

Nơinhận:                                                                   
- UBND tỉnh; (b/c);
- Đ/c Hồ Tiến Thiệu - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, KBNN;
- Công an tỉnh, Công ty Điện lực (p/h);
  UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình; (p/h)
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- PVHTT huyện Cao Lộc, Lộc Bình;
- Lưu: VT, QLDL.                                                                   

 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Nguyễn Phúc Hà
 


Nguồn tin: TTXTDL Lạng Sơn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1219
04/08/2013
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 248
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 437
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 297
19/12/2016
Nhà hàng Lá Cọ 2

Nhà hàng Lá Cọ 2

Đã xem: 267
11/01/2017

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 29
 • Hôm nay: 663
 • Tháng hiện tại: 10090
 • Tổng lượt truy cập: 295592

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Chính thức ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long – Quảng Ninh

  Chính thức ban hành Chương trình tổ chức...

  Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL...

  Đọc tiếp

  Chính thức ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long – Quảng Ninh

  Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 3432/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9 về việc ban hành Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

  Chi tiết
 • Đến Đài Loan: Nhớ thử “siêu” mỳ bò chỉ dành cho Tổng thống

  Đến Đài Loan: Nhớ thử “siêu” mỳ bò chỉ...

  Tiệm mỳ nổi tiếng nhất tại Đài Bắc và loại mỳ bò...

  Đọc tiếp

  Đến Đài Loan: Nhớ thử “siêu” mỳ bò chỉ dành cho Tổng thống

  Tiệm mỳ nổi tiếng nhất tại Đài Bắc và loại mỳ bò có một không hai chỉ dành cho Tổng thống – giờ đây bạn cũng có thể thử. Trong một thành phố mà một bát mỳ thông thường chỉ có giá khoảng vài đôla, tiệm mỳ Niu Ba Ba ở Đài Bắc lại ra giá 325 đôla (hay 10.000 TWD, tương đương 7,5 triệu VNĐ) cho món mỳ bò của mình – và điều đáng nói là, các khách hàng lại vô cùng sẵn lòng “móc hầu bao” để thưởng thức.

  Chi tiết
 • Nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trước ngày 15/11

  Nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai...

  Chiều 20/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Nỗ lực hoàn thành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trước ngày 15/11

  Chiều 20/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Nguyễn Thanh Liêm cho biết, năm 2017, Chính phủ giao Bộ VHTTDL thực hiện 17 dịch vụ công trực tuyến.

  Chi tiết
 • Hà Nam tham gia khảo sát và Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”

  Hà Nam tham gia khảo sát và Hội Thảo “...

  Trong hai ngày 14 – 15/9/2017, Tổng cục Du lịch...

  Đọc tiếp

  Hà Nam tham gia khảo sát và Hội Thảo “ Phát triển Du lịch làng nghề Hưng Yên năm 2017”

  Trong hai ngày 14 – 15/9/2017, Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình khảo sát và Hội thảo về phát triển du lịch làng nghề Hưng Yên. Tham gia chương trình có các đại diện đơn vị của Tổng cục Du lịch, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Ninh,…; các chuyên gia du lịch, doanh nghiệp du lịch cùng các cơ quan báo chí truyền thông.

  Chi tiết
 • Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017.

  Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác...

  Sau 3 ngày tấp huấn về nghiệp vụ cho công chức,...

  Đọc tiếp

  Bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017.

  Sau 3 ngày tấp huấn về nghiệp vụ cho công chức, viên chức của Sở, cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam vô cùng bổ ích và sôi nổi. Sáng ngày 15/9, tại hội trường 200 chỗ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hà Nam năm 2017.

  Chi tiết
 • Có gì bên trong công viên giải trí hiện đại của Triều Tiên

  Có gì bên trong công viên giải trí hiện...

  Trong chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên,...

  Đọc tiếp

  Có gì bên trong công viên giải trí hiện đại của Triều Tiên

  Trong chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, một du khách người Anh có dịp ghé thăm công viên giải trí hiện của quốc gia này và ghi lại những khoảnh khắc vui chơi của người dân khi tới đây.

  Chi tiết
 • Tập huấn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình

  Tập huấn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao,...

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ...

  Đọc tiếp

  Tập huấn nghiệp vụ về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho hơn 200 cán bộ, viên chức ngành và cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn.

  Chi tiết
 • Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

  Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày...

  Sáng ngày 11/9/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

  Sáng ngày 11/9/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Trại giam Nam Hà tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm nhằm cung cấp những thông tin và bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước đến cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân tại Trại giam Nam Hà.

  Chi tiết
 • Chiêm ngưỡng tác phẩm bàn tay khổng lồ ở Venice

  Chiêm ngưỡng tác phẩm bàn tay khổng lồ ở...

  Lorenzo Quinn - nghệ sĩ người Ý đã hoàn thành tác...

  Đọc tiếp

  Chiêm ngưỡng tác phẩm bàn tay khổng lồ ở Venice

  Lorenzo Quinn - nghệ sĩ người Ý đã hoàn thành tác phẩm đôi tay không lồ mang tên “Support” tại TP. Venice, với thông điệp chống biến đổi khí hậu.

  Chi tiết
 • Họp Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Họp Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Làng...

  Sáng ngày 07/9 BTC Liên hoan Du lịch Làng nghề -...

  Đọc tiếp

  Họp Ban tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017

  Sáng ngày 07/9 BTC Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017 đã tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị cho Liên hoan. Đồng chí Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam - Trưởng BTC Liên hoan chủ trì hội nghị.

  Chi tiết
 • Đồi tượng Phật kỳ lạ nằm giữa cánh đồng hoa oải hương

  Đồi tượng Phật kỳ lạ nằm giữa cánh đồng...

  Đồi tượng Phật được thiết kế rất lạ mắt khiến du...

  Đọc tiếp

  Đồi tượng Phật kỳ lạ nằm giữa cánh đồng hoa oải hương

  Đồi tượng Phật được thiết kế rất lạ mắt khiến du khách tới thăm có cảm giác chiêm ngưỡng cả vầng hào quang sáng chói phía trên.

  Chi tiết
 • Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ Nhất năm 2017

  Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia...

  Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 02/8/2017...

  Đọc tiếp

  Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ Nhất năm 2017

  Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SVHTTDL ngày 02/8/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam về việc tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017. Ngày 29/8/2017 Ban tổ chức Liên hoan đã ra Thông báo tiêu chí và điều kiện tham gia Liên hoan Du lịch Làng nghề - Ẩm thực tỉnh Hà Nam lần thứ nhất năm 2017.

  Chi tiết
 • Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Xúc tiến Du lịch

  Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Xúc...

  Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐSVHTTDL ngày...

  Đọc tiếp

  Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Xúc tiến Du lịch

  Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐSVHTTDL ngày 25/5/2017 của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2017-2022; Hướng dẫn số 03/HD-CĐSVHTTDL ngày 24/7/2017 của Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch, sáng ngày 30/8/2017, Công đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

  Chi tiết
 • Có gì ở kỳ nghỉ đắt giá nhất thế giới có giá tới hơn 22 tỷ đồng

  Có gì ở kỳ nghỉ đắt giá nhất thế giới có...

  Được coi là kỳ nghỉ đắt giá nhất mọi thời đại khi...

  Đọc tiếp

  Có gì ở kỳ nghỉ đắt giá nhất thế giới có giá tới hơn 22 tỷ đồng

  Được coi là kỳ nghỉ đắt giá nhất mọi thời đại khi chi phí cho 1 chuyến du lịch 7 ngày tới hòn đảo Calala ở vùng biển Caribbean có giá lên tới 1 triệu USD (hơn 22 tỷ đồng). Chuyến đi dành cho 8 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

  Chi tiết
 • Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Chile

  Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu...

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức...

  Đọc tiếp

  Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông với Chile

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Chile về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

  Chi tiết