Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 03/08/2017 23:34 - Người đăng bài viết: Phan Luong
KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 1292 /KH-SVHTTDL
 
 
             Lạng Sơn, ngày   31  tháng 7 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
Căn cứ Công văn số: 2107/VP-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1041/TTr-SVHTTDL;
Hưởng ứng Chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng  9;  Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh.
2. Yêu cầu:
Tổ chức chương trình phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 1. Thời gian: dự kiến ngày 26 tháng 8 năm 2017
2. Địa điểm: Khu Du lịch Mẫu Sơn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tuyên truyền
- Thời gian: Từ ngày 01/8/2017
- Nội dung:
+ Tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn c¸c tÇng líp nh©n d©n trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n, c¸c ®ång bµo d©n téc trªn ®Þa bµn Khu Du lÞch MÉu S¬n vÒ ý nghÜa các hoạt động cña viÖc tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
          + Tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­ương tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ư: B¸o Lạng Sơn, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, §µi TruyÒn h×nh Lạng Sơn, webstie du lịch Lạng Sơn và website liên kết với các tỉnh bạn;

+ Tuyên truyền về Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn.
2. Tổ chức Chương trình khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thành phần: Đ/c Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch; Một số Phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
          (Có kế hoạch khảo sát riêng).
3. Chương trình khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Sân khấu trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn.
- Nội dung chương trình:
- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thời lượng 30 phút với chủ đề “Mẫu Sơn mời gọi” (Có kịch bản chương trình riêng do Đoàn Nghệ thuật thực hiện).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Sau phát biểu: Tiếp tục biểu diễn chương trình nghệ thuật và hoạt động múa sư tử chào mừng và đưa đại biểu đến các hoạt động: Phiên chợ vùng cao; hát Sli; Chọi gà; Lảy cỏ…
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch; Đoàn Nghệ thuật
- Phối hợp: Trung tâm Văn hóa tỉnh
4. Tổ chức đua xe đạp và thi chạy việt dã
2.1. Đua xe đạp
- Thời gian: 7h00’, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Ngã 3 Bản Tẳng; điểm đích: Km14 trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn..
2.2. Tổ chức cuộc thi chạy việt dã vào Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ.
- Thời gian: 7h30, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Từ Ngã ba Khuổi Cấp; đích Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ  (3km).
2.3. Kết thúc hai nội dung trên Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải đua  trong địa điểm tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
- Phối hợp: Câu lạc bộ Xe đạp Lạng Sơn, Đội cảnh sát giao thông huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình bảo vệ, dẫn đoàn.
5. Tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Thời gian: ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Các hoạt động diễn trong Phiên chợ: Tổ chức thi chọi gà 6 cựa Mẫu Sơn; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng; Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn và trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn; Lắp đặt sân khấu phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Phiên chợ vùng cao và tổ chức trao giải đua xe đạp và chạy việt dã.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
6. Tổ chức trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Tại các điểm hoạt động diễn ra Liên hoan
- Đơn vị thực hiên: Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Phối hợp: Câu lạc bộ nhiếp ảnh tỉnh Lạng Sơn
7. Tổ chức Hội trại Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
- Thời gian: Dựng trại hoàn thành trước 8h00 ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Số lượng: 10 trại.
- Thành phần tham gia: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện Đoàn Cao Lộc, Lộc Bình
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Đại biểu trong tỉnh:
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
- Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể
- Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện: Lộc Bình, Cao Lộc
- Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố
- Đảng ủy, UBND các xã: Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc); Mẫu Sơn, Yên Khoái, Bằng Khánh (huyện Lộc Bình)
- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Truyền hình Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh
- Các đơn vị trực thuộc Sở
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh
2. Đại biểu Tổng cục Du lịch và các tỉnh:
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các vụ: Vụ Lữ hành, vụ Thị trường, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch…các kênh truyền hình Trung ương
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc.
 - 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành ngoài tỉnh
 V. KINH PHÍ:
- Từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch được phê duyệt tại Quyết định số:       114/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch năm 2017 giao Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thực hiện các nội dung: Tuyên truyền...Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Kinh phí tổ chức sự kiện của Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn thực hiện các nội dung: Công tác chuẩn bị, tổ chức khai mạc và các hoạt động khác ngoài nhiệm vụ đã giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện…
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thực hiện nội dung Khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Nguồn kinh phí xã hội hóa khác.
 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản lý Du lịch:
- Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, đề xuất thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết; Kịch bản chi tiết và Chương trình Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Xây dựng dự toán kinh phí và  xây dựng Kế hoạch khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Dự kiến thành phần khách mời
- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo
2. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch đón tiếp khách mời trong và ngoài tỉnh
- Phối hợp bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Huy động cán bộ, công chức Văn phòng Sở phục vụ Liên hoan
- Huy động và bố trí xe phục vụ Liên hoan
3. Phòng Quản lý Văn hóa:
- Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Liên hoan
- Phối hợp  Trung tâm Văn hóa xây dựng chương trình trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
4. Phòng Quản lý Thể thao:
Phối hợp khảo sát địa điểm, xây dựng Kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí thi chạy bộ và đua xe đạp
 5. Phòng Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn lập dự toán kinh phí; Thanh quyết toán sau Liên hoan
6. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:
 - In giấy mời.
 - Xây dựng kịch bản chương trình thi Chọi gà 6 cựa; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng ; Trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Đăng tải thông tin trên hệ thống thông tin của Sở, của Tỉnh và Trung ương
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
- Tổ chức, hướng dẫn tham quan các tour, tuyến du lịch tại Mẫu Sơn
- Xây dựng maket khai mạc, maket các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan.
- Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn trong khuôn khổ Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Thực hiên treo băng-zôn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các điểm thuộc Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.
7. Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn:
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch xây dựng dự toán kinh phí chung cho Liên hoan.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cao Lộc, Lộc Bình, UBND các xã Mẫu Sơn, Công Sơn lựa chọn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Cao Lộc, Lộc Bình tổ chức bố trí nơi đỗ xe, y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
- Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại Mẫu Sơn treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng, thực hiện bình ổn giá, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khách, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động chung.
- Thực hiện triển khai các nội dung liên quan đến kinh phí cho các hoạt động: Công tác chuẩn bị, phục vụ khai mạc, hỗ trợ các hoạt động, giải thưởng các hoạt động, công tác hậu cần.
8. Đoàn Nghệ thuật
- Xây dựng kịch bản tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Khai mạc.
- Chuẩn bị trang âm, ánh sáng…
9. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Tuyên truyền ý nghĩa Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017.
- Xây dựng kịch bản tổ chức Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù Gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức trưng bày ảnh đẹp Mẫu Sơn.
- Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các Hội thi diễn ra trong Chương trình Liên hoan.
- Phối hợp với Đoàn Nghệ thuật chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, các điều kiện cần thiết phục vụ Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
10 . Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi chạy việt dã và đua xe đạp.
 - Chủ động liên hệ, trao đổi nội dung với Câu lạc bộ xe đạp Xanh Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức đua xe đạp.
11. Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên hè Mẫu Sơn năm 2017.
- Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường.
12. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khác
  Phối hợp tổ chức các nội dung chương trình, cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chương trình.
13. Mời  UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc:
- Cử thành viên tham gia Ban tổ chức
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
 - UBND huyện Lộc Bình cử cán bộ y tế túc trực đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và đại biểu tham dự Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao tuyên truyền về Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, Đoàn Thanh niên, bà con nhân dân mặc trang phục dân tộc tham gia các hoạt động của Liên hoan và trưng bày các sản vật đặc trưng của Mẫu Sơn để giới thiệu và bán cho khách du lịch.
- Chỉ đạo Chi nhánh điện huyện Lộc Bình đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Liên hoan.
- Chỉ đạo các thôn bản đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyên truyền tham gia các hoạt động của Liên hoan
14. Mời Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Trưng bày, quảng bá các chương trình du lịch, các sản phẩm đặc trưng của công ty
- Tuyên truyền, thông báo đến các đối tác, khách du lịch về Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
15. Mời Hiệp hội Rượu vùng cao Mẫu Sơn
Trưng bày các sản phẩm rượu vùng núi Mẫu Sơn
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn  năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị tham mưu các giải pháp, phương án giải quyết./.

Nơinhận:                                                                   
- UBND tỉnh; (b/c);
- Đ/c Hồ Tiến Thiệu - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, KBNN;
- Công an tỉnh, Công ty Điện lực (p/h);
  UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình; (p/h)
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- PVHTT huyện Cao Lộc, Lộc Bình;
- Lưu: VT, QLDL.                                                                   

 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Nguyễn Phúc Hà
 


Nguồn tin: TTXTDL Lạng Sơn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1388
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 179
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 444
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 617
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 474
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 31
 • Hôm nay: 646
 • Tháng hiện tại: 14662
 • Tổng lượt truy cập: 407680

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Xây dựng văn hóa, lịch sử trở thành sản phẩm du lịch

  Xây dựng văn hóa, lịch sử trở thành sản...

  Là một sản phẩm du lịch mới xuất hiện “Tinh hoa...

  Đọc tiếp

  Xây dựng văn hóa, lịch sử trở thành sản phẩm du lịch

  Là một sản phẩm du lịch mới xuất hiện “Tinh hoa Bắc bộ” nhanh chóng tạo được tiếng vang không chỉ với khán giả trong nước mà còn thu hút sự quan tâm từ các công ty du lịch, lữ hành bởi sản phẩm du lịch này được xây dựng từ văn hóa, lịch sử Việt Nam.

  Chi tiết
 • Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Ban 2018

  Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Ban...

  Lễ hội Hoa Ban năm 2018 sẽ chính thức khai mạc vào...

  Đọc tiếp

  Điện Biên: Sẵn sàng cho Lễ hội hoa Ban 2018

  Lễ hội Hoa Ban năm 2018 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17/03 tới tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện văn hóa du lịch có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Điện Biên tới du khách trong nước và quốc tế.

  Chi tiết
 • Cape Town -Nam Phi: Khan hiếm nguồn nước, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề

  Cape Town -Nam Phi: Khan hiếm nguồn...

  Tình trạng khan hiếm nước ngọt diễn ra tại châu...

  Đọc tiếp

  Cape Town -Nam Phi: Khan hiếm nguồn nước, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề

  Tình trạng khan hiếm nước ngọt diễn ra tại châu Phi đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, Cape Town - một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất tại châu lục này đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước.

  Chi tiết
 • Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ đốt vàng mã

  Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ...

  Quan điểm ủng hộ chủ trương loại bỏ đốt vàng mã...

  Đọc tiếp

  Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ đốt vàng mã

  Quan điểm ủng hộ chủ trương loại bỏ đốt vàng mã không chỉ được lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định trước truyền thông, báo chí mà trên thực tế, qua các hoạt động thanh, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại nhiều tỉnh, thành, Bộ VHTTDL đều kiên trì vận động, nhắc nhở, tuyên truyền người dân nhằm hạn chế, dần dần loại bỏ “vấn nạn” này. Bước đầu, một số cơ sở thờ tự, tín ngưỡng đã hưởng ứng và vận động người dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tràn lan.

  Chi tiết
 • Khu du lịch quốc gia cần đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm

  Khu du lịch quốc gia cần đáp ứng tối...

  Một trong những điều kiện công nhận khu du lịch...

  Đọc tiếp

  Khu du lịch quốc gia cần đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm

  Một trong những điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia là có hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm. Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

  Chi tiết
 • Bên trong quán bar 'không có gì là không thể' ở New York

  Bên trong quán bar 'không có gì là không...

  Ở House of Yes, nơi được mệnh danh là chốn "không...

  Đọc tiếp

  Bên trong quán bar 'không có gì là không thể' ở New York

  Ở House of Yes, nơi được mệnh danh là chốn "không có gì là không thể", những cô gái sẽ nhào lộn lơ lửng trên trần nhà cao 10 m, xoay tròn quanh lồng sắt đặt trên quầy bar, đắm mình trong những bản phối đỉnh cao của DJ nổi tiếng. Thậm chí ở đây, nhiều người có thể quên mất khái niệm thời gian, để say sưa từ tối cho tới tận sáng sớm hôm sau.

  Chi tiết
 • Thành phố cổ “ngâm” dưới nước nửa thế kỷ vẫn gần như nguyên vẹn

  Thành phố cổ “ngâm” dưới nước nửa thế kỷ...

  Xây dựng từ thời Đông Hán, thành phố Sư Thành chìm...

  Đọc tiếp

  Thành phố cổ “ngâm” dưới nước nửa thế kỷ vẫn gần như nguyên vẹn

  Xây dựng từ thời Đông Hán, thành phố Sư Thành chìm sâu hơn 50 năm dưới đáy hồ nhân tạo ở Trung Quốc nhưng kiến trúc vẫn gần như còn giữ được nét nguyên vẹn. Thành phố hơn 1000 năm tuổi với tên gọi Sư Thành, được mệnh danh là “Atlantis của phương Đông”, là một thành phố cổ, “ngâm chìm” suốt hơn nửa thế kỷ dưới đáy hồ nước nhân tạo Thiên Đảo, Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn giữ được nét kiến trúc gần như nguyên vẹn.

  Chi tiết
 • Lễ phát lương Đền Trần Thương 2018 - Ước vọng về một năm sung túc, đủ đầy

  Lễ phát lương Đền Trần Thương 2018 - Ước...

  Tối 1/3 (tức 14 tháng Giêng), tại xã Nhân Đạo,...

  Đọc tiếp

  Lễ phát lương Đền Trần Thương 2018 - Ước vọng về một năm sung túc, đủ đầy

  Tối 1/3 (tức 14 tháng Giêng), tại xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân đã long trọng tổ chức Lễ phát lương đền Trần Thương Xuân Mậu Tuất 2018. Hơn 18 vạn túi lương đã được Ban tổ chức chuẩn bị để phát cho nhân dân, du khách thập phương với mong muốn động viên nhân dân phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

  Chi tiết
 • Ngành VHTTDL đề ra nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018

  Ngành VHTTDL đề ra nhiệm vụ trọng tâm...

  Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngành...

  Đọc tiếp

  Ngành VHTTDL đề ra nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018

  Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngành VHTTDL đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018 để bắt tay ngay vào triển khai thực hiện.

  Chi tiết
 • 10 chiêu trò khiến các vị khách du lịch hay bị “xỏ mũi” nhất

  10 chiêu trò khiến các vị khách du lịch...

  Theo thống kê, năm 2016 có xấp xỉ 1,235 tỷ khách...

  Đọc tiếp

  10 chiêu trò khiến các vị khách du lịch hay bị “xỏ mũi” nhất

  Theo thống kê, năm 2016 có xấp xỉ 1,235 tỷ khách du lịch trên toàn thế giới, tăng 4% so với năm 2015. Điều này cho thấy nhu cầu được di chuyển và khám phá những miền đất mới ngày càng cao.

  Chi tiết
 • Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2018

  Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội...

  Sáng ngày 22/02/2018 (mồng 7 tết Mậu Tuất), tại...

  Đọc tiếp

  Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2018

  Sáng ngày 22/02/2018 (mồng 7 tết Mậu Tuất), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên long trọng tổ chức lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ngày hội xuống đồng năm 2018.

  Chi tiết
 • Giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018

  Giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018

  Sáng ngày 21/02/2018, tại cánh đồng thôn Đọi Tín,...

  Đọc tiếp

  Giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018

  Sáng ngày 21/02/2018, tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Duy Tiên tổ chức giải vật “Mùa xuân thượng võ” năm 2018.

  Chi tiết
 • Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018

  Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch...

  Sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng năm...

  Đọc tiếp

  Hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018

  Sáng ngày 21/02/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2018.

  Chi tiết
 • Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ...

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan...

  Đọc tiếp

  Liên hoan múa Lân, Sư, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền quảng bá du lịch

  Chiều ngày 18/02/2018 (tức mùng 3 Tết), Liên hoan múa Lân, Sư và võ thuật kết hợp trưng bày câu đối Tết; tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nam đã được tổ chức tại sân Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

  Chi tiết
 • Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”

  Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu...

  Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân...

  Đọc tiếp

  Tổ chức trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”

  Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân “Mừng Xuân Mậu Tuất, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và phát triển”, chiều ngày 17/02/2018 (mùng 02 Tết), Bảo tàng tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc các trò chơi dân gian “Vui Xuân Mậu Tuất”.

  Chi tiết