Tổng Quan Tin Tức - Sự Kiện Điểm Tham Quan Dịch Vụ Du Lịch

KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 03/08/2017 23:34 - Người đăng bài viết: Phan Luong
KẾ HOẠCH Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 1292 /KH-SVHTTDL
 
 
             Lạng Sơn, ngày   31  tháng 7 năm 2017
KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
Căn cứ Công văn số: 2107/VP-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 1041/TTr-SVHTTDL;
Hưởng ứng Chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9; Kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017 là hoạt động bước đầu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Đồng thời là dịp hưởng ứng chào mừng Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng  9;  Ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017, qua đó nhằm tiếp tục quảng bá khơi dạy tiềm năng, thế mạnh của Du lịch Lạng Sơn nói chung và Mẫu Sơn nói riêng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác làm du lịch đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giới thiệu cơ hội đầu tư, giao lưu hợp tác kinh tế trong và ngoài tỉnh.
2. Yêu cầu:
Tổ chức chương trình phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu, du khách và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 1. Thời gian: dự kiến ngày 26 tháng 8 năm 2017
2. Địa điểm: Khu Du lịch Mẫu Sơn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác tuyên truyền
- Thời gian: Từ ngày 01/8/2017
- Nội dung:
+ Tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn c¸c tÇng líp nh©n d©n trªn ®Þa bµn tØnh L¹ng S¬n, c¸c ®ång bµo d©n téc trªn ®Þa bµn Khu Du lÞch MÉu S¬n vÒ ý nghÜa các hoạt động cña viÖc tổ chức Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
          + Tuyªn truyÒn trªn c¸c ph­ương tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ư: B¸o Lạng Sơn, Tạp chí Du lịch, Báo Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, §µi TruyÒn h×nh Lạng Sơn, webstie du lịch Lạng Sơn và website liên kết với các tỉnh bạn;

+ Tuyên truyền về Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017 đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn.
2. Tổ chức Chương trình khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Thành phần: Đ/c Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch; Một số Phòng, ban, đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
          (Có kế hoạch khảo sát riêng).
3. Chương trình khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 8 năm 2017
- Địa điểm: Sân khấu trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn.
- Nội dung chương trình:
- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thời lượng 30 phút với chủ đề “Mẫu Sơn mời gọi” (Có kịch bản chương trình riêng do Đoàn Nghệ thuật thực hiện).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Sau phát biểu: Tiếp tục biểu diễn chương trình nghệ thuật và hoạt động múa sư tử chào mừng và đưa đại biểu đến các hoạt động: Phiên chợ vùng cao; hát Sli; Chọi gà; Lảy cỏ…
- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Du lịch; Đoàn Nghệ thuật
- Phối hợp: Trung tâm Văn hóa tỉnh
4. Tổ chức đua xe đạp và thi chạy việt dã
2.1. Đua xe đạp
- Thời gian: 7h00’, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Ngã 3 Bản Tẳng; điểm đích: Km14 trung tâm Khu du lịch Mẫu Sơn..
2.2. Tổ chức cuộc thi chạy việt dã vào Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ.
- Thời gian: 7h30, ngày 26/8/2017.
- Điểm xuất phát: Từ Ngã ba Khuổi Cấp; đích Khu di tích danh thắng Núi Phặt Chỉ  (3km).
2.3. Kết thúc hai nội dung trên Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải đua  trong địa điểm tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
- Phối hợp: Câu lạc bộ Xe đạp Lạng Sơn, Đội cảnh sát giao thông huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình bảo vệ, dẫn đoàn.
5. Tổ chức Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn
- Thời gian: ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Các hoạt động diễn trong Phiên chợ: Tổ chức thi chọi gà 6 cựa Mẫu Sơn; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng; Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn và trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn; Lắp đặt sân khấu phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Phiên chợ vùng cao và tổ chức trao giải đua xe đạp và chạy việt dã.
- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Phối hợp: Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn
6. Tổ chức trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/8/2017
- Địa điểm: Tại các điểm hoạt động diễn ra Liên hoan
- Đơn vị thực hiên: Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Phối hợp: Câu lạc bộ nhiếp ảnh tỉnh Lạng Sơn
7. Tổ chức Hội trại Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017.
- Thời gian: Dựng trại hoàn thành trước 8h00 ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Khu du lịch Mẫu Sơn
- Số lượng: 10 trại.
- Thành phần tham gia: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện Đoàn Cao Lộc, Lộc Bình
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1. Đại biểu trong tỉnh:
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
- Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể
- Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện: Lộc Bình, Cao Lộc
- Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố
- Đảng ủy, UBND các xã: Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc); Mẫu Sơn, Yên Khoái, Bằng Khánh (huyện Lộc Bình)
- Phóng viên: Báo Lạng Sơn, Đài Truyền hình Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh
- Các đơn vị trực thuộc Sở
- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh
2. Đại biểu Tổng cục Du lịch và các tỉnh:
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các vụ: Vụ Lữ hành, vụ Thị trường, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch…các kênh truyền hình Trung ương
- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc.
 - 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành ngoài tỉnh
 V. KINH PHÍ:
- Từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch được phê duyệt tại Quyết định số:       114/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Du lịch năm 2017 giao Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thực hiện các nội dung: Tuyên truyền...Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Kinh phí tổ chức sự kiện của Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn thực hiện các nội dung: Công tác chuẩn bị, tổ chức khai mạc và các hoạt động khác ngoài nhiệm vụ đã giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thực hiện…
- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển du lịch thực hiện nội dung Khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Nguồn kinh phí xã hội hóa khác.
 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản lý Du lịch:
- Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, đề xuất thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết; Kịch bản chi tiết và Chương trình Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Xây dựng dự toán kinh phí và  xây dựng Kế hoạch khảo sát Linh địa cổ Mẫu Sơn
- Dự kiến thành phần khách mời
- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo
2. Văn phòng Sở
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch đón tiếp khách mời trong và ngoài tỉnh
- Phối hợp bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Huy động cán bộ, công chức Văn phòng Sở phục vụ Liên hoan
- Huy động và bố trí xe phục vụ Liên hoan
3. Phòng Quản lý Văn hóa:
- Phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ Liên hoan
- Phối hợp  Trung tâm Văn hóa xây dựng chương trình trưng bày ảnh đẹp về địa danh Mẫu Sơn
4. Phòng Quản lý Thể thao:
Phối hợp khảo sát địa điểm, xây dựng Kế hoạch tổ chức, dự toán kinh phí thi chạy bộ và đua xe đạp
 5. Phòng Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn lập dự toán kinh phí; Thanh quyết toán sau Liên hoan
6. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch:
 - In giấy mời.
 - Xây dựng kịch bản chương trình thi Chọi gà 6 cựa; Thi Lảy cỏ Mẫu Sơn mở rộng ; Trình diễn trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Đăng tải thông tin trên hệ thống thông tin của Sở, của Tỉnh và Trung ương
- Phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
- Tổ chức, hướng dẫn tham quan các tour, tuyến du lịch tại Mẫu Sơn
- Xây dựng maket khai mạc, maket các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan.
- Tổ chức quảng bá, tuyên truyền , giới thiệu các sản phẩm du lịch Lạng Sơn trong khuôn khổ Phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Tổ chức phiên chợ vùng cao Mẫu Sơn.
- Thực hiên treo băng-zôn khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại các điểm thuộc Cao Lộc, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.
7. Ban Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn:
- Phối hợp với Phòng Quản lý Du lịch xây dựng dự toán kinh phí chung cho Liên hoan.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch khảo sát Khu Linh địa cổ Mẫu Sơn.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cao Lộc, Lộc Bình, UBND các xã Mẫu Sơn, Công Sơn lựa chọn các tiết mục biểu diễn nghệ thuật quần chúng.
- Phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Cao Lộc, Lộc Bình tổ chức bố trí nơi đỗ xe, y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
- Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Liên hoan.
- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại Mẫu Sơn treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng, thực hiện bình ổn giá, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khách, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động chung.
- Thực hiện triển khai các nội dung liên quan đến kinh phí cho các hoạt động: Công tác chuẩn bị, phục vụ khai mạc, hỗ trợ các hoạt động, giải thưởng các hoạt động, công tác hậu cần.
8. Đoàn Nghệ thuật
- Xây dựng kịch bản tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Khai mạc.
- Chuẩn bị trang âm, ánh sáng…
9. Trung tâm Văn hóa tỉnh
- Tuyên truyền ý nghĩa Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, kỷ niệm ngày thành lập Ngành Văn hóa - Thông tin và kỷ niệm ngày du lịch thế giới 27/9/2017.
- Xây dựng kịch bản tổ chức Trình diễn thổi kèn Pílè dân tộc Dao Lù Gang Mẫu Sơn; Trình diễn múa Sư tử mèo các dân tộc vùng núi Mẫu Sơn; Tổ chức các hoạt động hát Sli - lượn.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức trưng bày ảnh đẹp Mẫu Sơn.
- Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các Hội thi diễn ra trong Chương trình Liên hoan.
- Phối hợp với Đoàn Nghệ thuật chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, các điều kiện cần thiết phục vụ Khai mạc Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
10 . Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi chạy việt dã và đua xe đạp.
 - Chủ động liên hệ, trao đổi nội dung với Câu lạc bộ xe đạp Xanh Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức đua xe đạp.
11. Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên hè Mẫu Sơn năm 2017.
- Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh môi trường.
12. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc khác
  Phối hợp tổ chức các nội dung chương trình, cử cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động của Chương trình.
13. Mời  UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc:
- Cử thành viên tham gia Ban tổ chức
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
 - UBND huyện Lộc Bình cử cán bộ y tế túc trực đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và đại biểu tham dự Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao tuyên truyền về Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn năm 2017
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, Đoàn Thanh niên, bà con nhân dân mặc trang phục dân tộc tham gia các hoạt động của Liên hoan và trưng bày các sản vật đặc trưng của Mẫu Sơn để giới thiệu và bán cho khách du lịch.
- Chỉ đạo Chi nhánh điện huyện Lộc Bình đảm bảo cung cấp điện trong thời gian diễn ra Liên hoan.
- Chỉ đạo các thôn bản đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyên truyền tham gia các hoạt động của Liên hoan
14. Mời Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
- Trưng bày, quảng bá các chương trình du lịch, các sản phẩm đặc trưng của công ty
- Tuyên truyền, thông báo đến các đối tác, khách du lịch về Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2017.
15. Mời Hiệp hội Rượu vùng cao Mẫu Sơn
Trưng bày các sản phẩm rượu vùng núi Mẫu Sơn
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn  năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị tham mưu các giải pháp, phương án giải quyết./.

Nơinhận:                                                                   
- UBND tỉnh; (b/c);
- Đ/c Hồ Tiến Thiệu - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính, KBNN;
- Công an tỉnh, Công ty Điện lực (p/h);
  UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình; (p/h)
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- PVHTT huyện Cao Lộc, Lộc Bình;
- Lưu: VT, QLDL.                                                                   

 
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Nguyễn Phúc Hà
 


Nguồn tin: TTXTDL Lạng Sơn
 

Du lịch hà nam

Video clip

Du lịch hà nam

Du lịch hà nam

Đã xem: 1334
04/08/2013
Nhà hàng Hải Sản

Nhà hàng Hải Sản

Đã xem: 83
04/12/2017
Trần Thương linh từ

Trần Thương linh từ

Đã xem: 403
19/04/2017
Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận

Đã xem: 556
12/07/2016
Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang

Đã xem: 413
19/12/2016

Video


Thống kê

 • Đang truy cập: 16
 • Hôm nay: 828
 • Tháng hiện tại: 18425
 • Tổng lượt truy cập: 361847

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá
 • Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước

  Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao...

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

  Đọc tiếp

  Nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước

  Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, cùng với sự nghiệp CNH, HĐH trong nước, để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, là vấn đề hết sức cần thiết.

  Chi tiết
 • Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

  Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga...

  Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai...

  Đọc tiếp

  Vẻ đẹp nguy nga như cung điện của các ga tàu điện ngầm ở Moscow, Nga

  Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.Ngày 15/5/1935, hệ thống metro đầu tiên được khai trương, gồm 13 nhà ga với 1 tuyến đường ray dài 11km, phục vụ người dân Moscow và các tỉnh lân cận. Đây cũng chính là tuyến đường sắt ngầm đầu tiên, đồng thời là công trình kiến trúc tham vọng nhất của Liên Xô thời bấy giờ.

  Chi tiết
 • Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du...

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017...

  Đọc tiếp

  Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2018-2020

  Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 03/11/2017 của Đảng uỷ Sở VHTT&DL Hà Nam về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở VHTT&DL nhiệm kỳ 2018-2020. Ngày 17/01/2018 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020.

  Chi tiết
 • Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức...

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có...

  Đọc tiếp

  Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”.

  Chi tiết
 • Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà...

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter...

  Đọc tiếp

  Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau

  Nếu không phải dân bản xứ, lạc trong khu Alter Flecken của thị trấn Freudenberg, Đức, bạn sẽ rất khó tìm lối ra vì nhà nào cũng giống hệt nhau. Freudenberg là một trong những thị trấn cổ nổi tiếng và thú vị nhất nước Đức, nằm ở miền nam Westphalia, thuộc quận Siegen-Wittgenstein, bắc Rhine-Westphalia.

  Chi tiết
 • Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Khu di tích lịch sử Cát Tường (An Mỹ, Bình Lục) vào sáng 13/1/2018

  Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà...

  Chiều 5/1, Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ...

  Đọc tiếp

  Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Khu di tích lịch sử Cát Tường (An Mỹ, Bình Lục) vào sáng 13/1/2018

  Chiều 5/1, Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam (14/1/1958 -14/1/2018) tổ chức họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Chi tiết
 • Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được đưa vào phim

  Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được...

  Mẹ Việt - seri phim dài 108 tập có nội dung về Tín...

  Đọc tiếp

  Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt được đưa vào phim

  Mẹ Việt - seri phim dài 108 tập có nội dung về Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt - vừa được khởi quay và sẽ lên sóng trong thời gian tới. “Mẹ Việt” nhằm khẳng định vai trò và vị trí của Tín ngưỡng thờ Mẫu trong lịch sử văn hoá, tín ngưỡng của Việt Nam. Trong Tín ngưỡng thờ Mẫu, chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hoá, tín ngưỡng hoá và đi theo mạch nguồn của dân tộc.

  Chi tiết
 • Bức tường kỳ lạ xây bằng... 2000 con cá giữa hồ băng

  Bức tường kỳ lạ xây bằng... 2000 con cá...

  Hàng ngàn du khách hiếu kỳ đã tới chiêm ngưỡng bức...

  Đọc tiếp

  Bức tường kỳ lạ xây bằng... 2000 con cá giữa hồ băng

  Hàng ngàn du khách hiếu kỳ đã tới chiêm ngưỡng bức tường kỳ lạ được xây từ 2000 con cá trên hồ Chagan đóng băng tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đến hẹn lại lên, vào thời điểm lạnh giá nhất trong năm, mặt hồ Chagan ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đóng băng cũng là cũng lễ hội đánh cá bắt đầu. Trong ngày này ngư dân, người địa phương và du khách từ khắp nơi cùng đổ về tham dự lễ hội truyền thống.

  Chi tiết
 • 4 điểm tổ chức đám cưới nổi tiếng thế giới, nhưng cũng có tỷ lệ ly hôn khá sốc

  4 điểm tổ chức đám cưới nổi tiếng thế...

  Có thể đây là những địa điểm tuyệt vời, nhưng cũng...

  Đọc tiếp

  4 điểm tổ chức đám cưới nổi tiếng thế giới, nhưng cũng có tỷ lệ ly hôn khá sốc

  Có thể đây là những địa điểm tuyệt vời, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chặng đường hôn nhân trước của bạn, bởi tỷ lệ ly hôn cao đến không ngờ của chúng. Sẽ có nhiều đường bay trực tiếp giữa Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm Ngày nay, với điều kiện kinh tế được cải thiện, nhiều cặp đôi không tổ chức đám cưới ở quê nhà, mà chọn một nơi cách đó rất xa, có thể ở một vùng miền khác, hoặc một quốc gia khác.

  Chi tiết
 • Di sản văn hóa Hà Nam – Tự hào và trăn trở

  Di sản văn hóa Hà Nam – Tự hào và trăn...

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa...

  Đọc tiếp

  Di sản văn hóa Hà Nam – Tự hào và trăn trở

  Bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa luôn được xác định là nhiệm vụ cấp thiết của các địa phương trong quá trình hội nhập. Đó là nền tảng để chúng ta "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Trong dòng chảy văn hóa của nước nhà, Hà Nam cũng được biết đến là một vùng đất văn hiến, với khối lượng di sản văn hóa dày dặn, đặc sắc và phong phú.

  Chi tiết
 • Văn hóa trong du lịch

  Văn hóa trong du lịch

  Nhìn những tấm biển này nơi đất khách, những du...

  Đọc tiếp

  Văn hóa trong du lịch

  Nhìn những tấm biển này nơi đất khách, những du khách Việt sẽ nghĩ gì? VH- Văn hóa vốn là phạm trù rất rộng, bao gồm gần như mọi hành xử trong cuộc sống. Theo thiển ý của tôi, du lịch vốn dĩ là hoạt động văn hóa nên không thể có “Du lịch văn hóa” riêng biệt. Du lịch là chuyện xưa như trái đất, là một phần tất yếu của con người, quen thuộc đến bình thường. Tuy nhiên, du lịch chỉ diễn ra ngoài nơi mình đang cư trú, nhiều khi ở nước ngoài. Du lịch không chỉ là mua tour của các công ty lữ hành mà còn rất nhiều dạng khác…

  Chi tiết
 • Kỳ tích của ngành Du lịch

  Kỳ tích của ngành Du lịch

  “Đón khoảng 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng...

  Đọc tiếp

  Kỳ tích của ngành Du lịch

  “Đón khoảng 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 30% so với 2016; mức tăng 3 triệu khách trong 1 năm được coi là kỳ tích tăng trưởng của ngành Du lịch kể từ khi thành lập ngành… Ngay từ đầu năm, những chuyên gia du lịch, những nhà quản lý lạc quan nhất cũng không ai có thể tưởng tượng ra được", ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.

  Chi tiết
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2017

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết...

  Chiều ngày 29/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

  Đọc tiếp

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2017

  Chiều ngày 29/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018.

  Chi tiết
 • Chùa Long Đọi Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt

  Chùa Long Đọi Sơn được công nhận là di...

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di...

  Đọc tiếp

  Chùa Long Đọi Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8) đối với 10 di tích.

  Chi tiết
 • Hà Nam tham gia Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017

  Hà Nam tham gia Hội chợ Du lịch - Thương...

  Hội chợ du lịch thương mại Nam Định năm 2017 diễn...

  Đọc tiếp

  Hà Nam tham gia Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017

  Hội chợ du lịch thương mại Nam Định năm 2017 diễn ra từ ngày 18/12 - 25/12/2017 với chủ đề “Hợp tác – phát triển”, là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động VHTTDL và thương mại chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

  Chi tiết